Державний фонд документації із землеустрою

Державний фонд  документації  із  землеустрою  формується  на основі збору,  обробки,  обліку матеріалів, отриманих в результаті здійснення землеустрою.

Документація із  землеустрою Державного фонду документації із землеустрою  є  державною  власністю  і  не  може  передаватись  у приватну власність.

Доступ до матеріалів Державного фонду  документації  із землеустрою,  що  становлять   державну   таємницю,   здійснюється відповідно до закону.

Розробники документації із землеустрою зобов’язані безоплатно передавати копії  матеріалів  у  Державний  фонд  документації  із землеустрою.  Використання  цих  матеріалів  дозволяється  лише  з дотриманням вимог законодавства про авторські права.

Положення  про  Державний  фонд  документації  із землеустрою затверджено постановою  Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1553.

Юридичні та фізичні особи   мають   право   користуватися матеріалами  Державного  фонду  документації  із   землеустрою   з дотриманням вимог Закону України «Про землеустрій»,  інших законів України і Положення про Державний фонд документації із землеустрою

При користуванні документацією з Державного фонду документації із землеустрою забороняється:

 • копіювання топографічних,  картографічних,  аерозйомочних  та інших матеріалів без відповідного на те дозволу;
 • передача вихідних матеріалів  (їх  копій)  іншим  особам  без спеціального дозволу,  якщо це не передбачено умовами користування відповідними матеріалами;
 • передача документації   із   землеустрою,   яка   є    носієм відомостей,  що становлять державну таємницю, організаціям, які не мають належних умов для забезпечення її зберігання.

Охорона земель

Охорона земель — система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечує раціональне використання та охорону земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів.

Основними завданнями землеустрою є:

 • реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого перерозподілу земель, формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель, створення екологічно  сталих  ландшафтів і агросистем;
 • інформаційне забезпечення правового, економічного, екологічного і містобудівного механізму регулювання земельних відносин на національному, регіональному, локальному, господарському рівнях шляхом розробки пропозицій зі встановлення особливого режиму та умов використання земель;
 • встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць, територій з особливим природоохоронним, рекреаційним і заповідним режимами, меж земельних ділянок власників і землекористувачів;
 • здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організації  раціонального використання та охорони земель на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях;
 • організація територій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов,  що  забезпечують  еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін.

Основними завданнями щодо охорони земель, які  покладені  на територіальні органи земельних ресурсів, є забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель.

До повноважень органів земельних ресурсів щодо охорони земель належить:

 • обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування;
 • захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб;
 • захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від  інших несприятливих природних і техногенних процесів;
 • збереження природних водно-болотних угідь;
 • запобігати погіршенню естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;
 • консервація деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.

Інформація про діючі договори оренди, емфітевзису земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності

Інформація про діючі договори оренди, емфітевзису земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності 

Інформація про діючі договори оренди, емфітевзису земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності 2020